Εμπορικό με εξειδικευμένο customization

Το “Atlantis ERP” διαθέτει δυνατότητες εκτεταμένης παραμετροποίησης στο σύνολο της εφαρμογής.

Παρέχει δυνατότητες μεταφοράς δεδομένων από άλλες εφαρμογές και συνεργάζεται με πληθώρα εξειδικευμένων προγραμμάτων (πχ περιφερειακές εφαρμογές και συστήματα δημιουργίας δεδομένων)   αλλά και συσκευών (πχ ταμειακές μηχανές, bar code systems κλπ).

Διαθέτει ενσωματωμένες δυνατότητες για απ’ ευθείας σύνδεση με εφαρμογές του MS Office,   είναι επεκτάσιμο και ανοικτό δίνοντάς μας τα εφόδια για την απρόσκοπτη κάλυψη των αναπτυξιακών επιχειρηματικών πλάνων και αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο για τη συνεχή ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι η κατ’εξοχήν επιθυμητή μηχανογραφική συνθήκη, το εκτεταμένο customization επιτρέπει στην εφαρμογή να προσαρμόζεται κατάλληλα στις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης και όχι να προσπαθεί η επιχείρηση να προσαρμόσει τις διαδικασίες της επάνω σε δύσχρηστα μηχανογραφικά συστήματα.

Διαχείριση Παραγωγής - Κοστολόγηση.

Το Αtlantis ERP περιλαμβάνει την ενότητα Διαχείρισης της Παραγωγής σε μία οντότητα που παρακολουθεί όλες τις διαδικασίες που συμμετέχουν στην παραγωγή.    Είναι παραμετρική ώστε να προσαρμόζεται κατάλληλα στις εκάστοτε παραγωγικές διαδικασίες και ταυτόχρονα αλληλεπιδρά με τα λοιπά υποσυστήματα του erp, όπως αποθήκη, προμηθευτές, εργαζόμενους, κέντρα κόστους, λογιστική, χρηματοοικονομικά κλπ.

Η Διαχείριση Παραγωγής περιλαμβάνει επίσης ένα σύνολο αναφορών που αφορούν οικονομικά και κοστολογικά στοιχεία,  στοιχεία που αφορούν τα αποθέματα και τις παραγγελίες,  πρώτες ύλες και συστατικά,  στάδια παραγωγής και μία σειρά από φίλτρα για την ακριβή αποτύπωση της κάθε αναφοράς.

Επιγραμματικά αναφέρονται κάποιες λειτουργίες όπως:   Προδιαγραφές Παραγωγής, παρακολούθηση Φασόν, Κοστολογικά στοιχεία, Φασεολόγια, Κέντρα Εργασίας, Εντολές Παραγωγής, MRP I & II, Σχεδιασμός απαιτήσεων δυναμικότητας ,  Εσωλογιστική κοστολόγηση κλπ.

Αναλυτική Λογιστική Ομάδα 9

Πλήρης εσωλογιστική υποστήριξη των λογαριασμών της Ομάδας 9

Αντίκρισμα λογαριασμών σε οποιαδήποτε βαθμίδα. Ανάλυση με προκαθορισμένο τύπο κίνησης και συντελεστές επιβάρυνσης.

Αυτόματη δημιουργία άρθρων Αναλυτικής Λογιστικής από εγγραφές της Γενικής Λογιστικής με τη δυνατότητα καθορισμού δενδροειδούς ιεραρχίας άρθρων με την καταχώριση ενός άρθρου μέσω διαδοχικών επιμερισμών.

Απευθείας ενημέρωση από λοιπά προγράμματα Λογιστικής, Εμπορικής και Παραγωγικής Διαχείρισης.

Ολοκληρωμένη γέφυρα σύνδεσης με τη διαχείριση Παγίων.

Ανάλυση πολλαπλών επιπέδων με τη δυνατότητα μερισμού και των λογαριασμών Αναλυτικής Λογιστικής (επίπεδα επιμερισμού, αναμερισμού, καταλογισμού).

Απευθείας εγγραφή άρθρων.

Μεταβολή της κατανομής (ποσοστών, ποσών ή/και λογαριασμών Αναλυτικής) τη στιγμή της καταχώρισης εγγραφών Γενικής Λογιστικής.

Πλήρης διαχωρισμός εργασιών Αναλυτικής Λογιστικής από τη Γενική Λογιστική (εξωλογιστική κοστολόγηση).

Αυτοματοποιημένες εργασίες ανεύρεσης ελλιπών αναλύσεων σε «προς κατανομή» εγγραφές της Γενικής Λογιστικής.  Δυνατότητα αναδρομικού μερισμού των εγγραφών (μία προς μία ή/και με μαζικές εργασίες) με πολλές μεθόδους.

Ολοκληρωμένη σειρά εκτυπώσεων

Ολοκληρωμένη μεθοδολογία σύνδεσης Αναλυτικής Λογιστικής με αγορές-πωλήσεις συγκεκριμένων ειδών καθώς και με διαχείριση παραγωγής (βιομηχανική κοστολόγηση).

Δενδροειδής απεικόνιση των παραγόμενων άρθρων αναλυτικής

Διαχείριση Κοστόλογησης Εισαγωγών

Ολοκληρωμένη διαχείριση Κοστολόγησης Εισαγωγών με πλήρη παρακολούθηση ανά φάκελο.

Μερισμός δαπανών κατά είδος με πολλούς τρόπους (βάσει αξίας, ποσότητας σε πρωτεύουσα ή δευτερεύουσα μονάδα μέτρησης, βάσει όγκου, βάρους κλπ).

Εισαγωγή στοιχείων κόστους σε οποιοδήποτε νόμισμα και αυτόματη αναγωγή του σχετικού κόστους σε 3 νομίσματα βάσει δοτών ισοτιμιών.

Αναλυτική παρακολούθηση δασμολογικών κλάσεων.

Πλήρης παρακολούθηση φακέλου εισαγωγής με τήρηση της ιστορικής ισοτιμίας και του πραγματικού κόστους του νομίσματος.

Εκτύπωση συνοδευτικών καταστάσεων με πλήρη ανάλυση των στοιχείων κόστους και του μερισμού στα είδη.

Ολοκληρωμένη και ευέλικτη γέφυρα σύνδεσης των Εισαγωγών με τη Γενική Λογιστική, την Αναλυτική Λογιστική και τις Προβλέψεις.

Αυτοματοποιημένη έκδοση καταστάσεων Intrastat αποστολών.

Προτιμολόγηση των εκκρεμών δελτίων βάσει τιμών από δελτία παραλαβής, τιμών κόστους, αντικατάστασης ή πρότυπου κόστους. Αυτόματη δημιουργία παραστατικού πρόβλεψης στην Αποθήκη και σχετικού άρθρου στη Γενική Λογιστική.

Επιλογή μεταξύ αναλυτικού και συνοπτικού τρόπου ενημέρωσης της Αποθήκης κατά την κοστολόγηση.

Αντιλογισμός προβλέψεων

Δυνατότητα προβλέψεων για αναμενόμενα κόστη που θα επιβαρύνουν την εισαγωγή με ταυτόχρονη δημιουργία προκοστολογίου αγορών εξωτερικού στην αποθήκη.

Διαχείριση Ιχνηλασιμότητας

Η διαχείριση Ιχνηλασιμότητας είναι η διαδικασία παρακολούθησης και ανίχνευσης της προέλευσης των προϊόντων κατά την διάρκεια της παραγωγής και της διακίνησης τους, επιτρέποντας μας να εντοπίσουμε αξιόπιστα την πορεία τους.

Λειτουργίες που περιλαμβάνονται είναι η σήμανση των προϊόντων και εμπορευμάτων ,  ο συσχετισμός της παρτίδας του προϊόντος με τη διαδικασία διακίνησής του,  ο μηχανισμός εύρεσης των επιθυμητών παρτίδων για τις προβλεπόμενες ενέργειες, πχ ανάκληση παρτίδων.

Αυτό το σύστημα παρακολούθησης, υλοποιημένο στο ERP Atlantis, περιλαμβάνει ένα σύνολο λειτουργιών ώστε να μας δίνει τα επιθυμητά αποτελέσματα με σύγχρονο και αξιόπιστο τρόπο σε πραγματικό χρόνο, χωρίς καθυστερήσεις και λάθη.    Είναι δε  πλήρως μηχανογραφημένο  χωρίς να εμπλέκει οποιαδήποτε χειρόγραφη διαδικασία σε κανένα στάδιο,  εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας των τηρουμένων και παραγόμενων δεδομένων.

Logistics Solutions

H Technolife υλοποίησε εφαρμογή διαχείρισης διαδικασιών Logistics εντός του Atlantis ERP.    Ενδεικτικά στοιχεία της εφαρμογής είναι:

Παρακολούθηση ειδών ανά Χ/Μ και με τις εναλλακτικές συσκευασίες τους.

Το Atlantis με τη χρήση button διαθέσιμου στον χρήστη διαθέτει εργαλείο κατασκευής κωδικών για κάθε εναλλακτική συσκευασία αλλά και για κάθε συνδυασμό Χ/Μ ή ID εναλλακτικής συσκευασίας.

Δυνατότητα παρακολούθησης αποθεμάτων βάσει αναλυτικών κωδικών, δηλ. κιβώτια και αναλυτικοί συνδυασμοί Χ/Μ

Δυνατότητα αντιμετώπισης των αλλαγών μεγεθολογίων ή χρωματολογίων

Όλες οι κινήσεις του προγράμματος γίνονται στους αναλυτικούς κωδικούς, δηλαδή σε αυτούς των κιβωτίων και σε αυτούς του κάθε αναλυτικού συνδυασμού Χ/Μ.

Πλήρης διαχείριση ετικετών barcode που πρέπει να εκτυπώνονται στα κιβώτια.

Διαχείριση αποθηκευτικών χώρων με θέσεις αποθήκευσης του καθενός (πχ ράφια).

Χρήση Φορητών Τερματικών για κινήσεις picking , τοποθέτηση/αλλαγή ραφιών κλπ.   Οι κινήσεις αυτές ενημερώνουν το Atlantis και είναι διαθέσιμη η πληροφορία του αποθέματος ανά ράφι κλπ.

Παρακολούθηση στα συνολικά υπόλοιπα των ειδών, με εμφάνιση ανάλυσης και κατανομής του αποθέματος στις θέσεις αποθήκευσης.

Εμφάνιση όλων των κωδικών με υπόλοιπο σε συγκεκριμένη θέση αποθήκευσης

Πρόταση εξυπηρέτησης παραγγελιών βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων (πχ προτεραιότητα πελάτη)

Εμφάνιση συνολικής ανεκτέλεστης αξίας μέσα στο παραστατικό παραγγελίας πελάτη.

CRM

Το ATLANTIS CRM αποτελεί ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον Διαχείρισης των Σχέσεων με τους Πελάτες μιας επιχείρησης, πλήρως ενσωματωμένο στο ATLANTIS ERP. Η ενότητα CRM έχει αναπτυχθεί με βάση την τεχνολογική πλατφόρμα του ATLANTIS ERP. To πρωτοποριακό user interface του ATLANTIS CRM (matrix type πολλαπλών επιπέδων), επιτρέπει στο χρήστη να εντοπίζει με μια ματιά τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν και ταυτόχρονα να τις επεξεργάζεται εύκολα και γρήγορα. Οι βασικές ενότητες του ATLANTIS CRM είναι:

Στοιχεία πελατών επιχείρησης

Στοιχεία υποψήφιων πελατών

Στοιχεία επαφών και οργανόγραμμα πελατών

Αναλυτικά στοιχεία πωλητών

Προωθητικές ενέργειες (Καμπάνιες)

Αναλυτική καταγραφή όλων των ενεργειών

Ημερολόγιο εργασιών και υποχρεώσεωνService requests

BI - Business Intelligence QlikView

Ενσωματώνοντας όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις, το Atlantis ERP με την ενσωμάτωση του QlikView Business Intelligence platform ενημερώνει για τα αποτελέσματα κάθε δραστηριότητας, υποδεικνύει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και υποστηρίζει ουσιαστικά κάθε διοικητική απόφαση σε όλα τα επίπεδα.

Το QlikView είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο, ειδικό για υλοποιήσεις Επιχειρηματικής Ευφυΐας.    Ως OLAP Client αλλά ταυτόχρονα και μηχανή ανάλυσης μεγάλου όγκου ετερόκλητων δεδομένων θεωρείται σήμερα κορυφαίο τεχνολογικά σε αυτό τον πρωτοποριακό τομέα της μηχανογράφησης.

Η καινοτομική λειτουργία του συνίσταται στην δυνατότητα να επεξεργάζεται αποκλειστικά στην μνήμη (in-memory processing) τεράστιους όγκους πληροφορίας σε ελάχιστους χρόνους δημιουργώντας οριζόντιες ή κάθετες δυναμικές αναλύσεις με μορφή κύβων πολλαπλών διαστάσεων (pivoting), πληθώρας γραφημάτων ή απλών πινάκων προσαρμοσμένες κάθε φορά στις απαιτήσεις του επιχειρηματία με τον πλέον σύγχρονο τρόπο.

Εντατική Λιανική

Το μηχανογραφικό σύστημα Atlantis Retail, απευθύνεται σε καταστήματα και αλυσίδες καταστημάτων εντατικής λιανικής πώλησης.

Σε on-line επικοινωνία με το back-office σύστημα Atlantis ERP, διαχειρίζεται με ταχύτητα και αξιοπιστία απεριόριστο όγκο δεδομένων, διαθέτει ευελιξία προσαρμογής σε ειδικές απαιτήσεις και αποτελεί ένα ασφαλές , ευέλικτο και εύχρηστο σύστημα που εξασφαλίζει την ομαλή και απροβλημάτιστη λειτουργία των καταστημάτων και αλυσίδων λιανικής πώλησης.  Η τεχνολογία βάσει της οποίας αναπτύχθηκε του επιτρέπει να λειτουργεί on-line σε απομακρυσμένα σημεία πώλησης, με μεγάλη ταχύτητα,  μη απαιτώντας υπέρογκα κόστη για εξωτικό εξοπλισμό υποδομής.

Δυνατότητα  on line – off line λειτουργίας ώστε αν το σύστημα εκπέσει λόγω κάποιας συνθήκης σε κατάσταση off line, η λειτουργία της έκδοσης παραστατικών να συνεχίζεται απρόσκοπτα έως την αποκατάσταση του on line συστήματος,  οπότε λαμβάνει χώρα η ενημέρωση τη κεντρικής εγκατάστασης με τα σχετικά δεδομένα και η έκδοση των παραστατικών λιανικής συνεχίζεται σε σύνδεση on line.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα του Atlantis Retail είναι:

 • Εύκολη και γρήγορη διαδικασία πώλησης.
 • Ασφαλής διαδικασία πώλησης για αποφυγή λαθών.
 • Real-time εποπτεία και έλεγχος λειτουργίας του καταστήματος.
 • Δυνατότητα αυτόματης αναπλήρωσης αποθέματος
 • Σύγχρονες πολιτικές προώθησης πωλήσεων (λίστες γάμου, δωροεπιταγές κλπ)
 • Παρακολούθηση των αγοραστικών συνηθειών των πελατών.
 • Στατιστικές αναφορές με δυνατότητα χρήσης εργαλείων για MIS και OLAP επεξεργασία δεδομένων.

Atlantis Android Client

and

Android Client για το Atlantis E.R.P.

Η εφαρμογή είναι κατάλληλη για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android και οι πληροφορίες που παρέχει, λαμβάνονται On-Line από το ERP, μέσω Web Services.

Με την εφαρμογή αυτή, σημαντικές εμπορικές και οικονομικές πληροφορίες γίνονται άμεσα διαθέσιμες, τόσο στον επιχειρηματία για να παίρνει τις αποφάσεις του, όσο και σε στελέχη πωλήσεων για να έχουν την πλήρη εικόνα ενός πελάτη κατά την επίσκεψή τους σ’ αυτόν.

Το Atlantis on android δεν περιορίζεται μόνο στο να προβάλει πληροφορίες, αλλά επιτρέπει και την άμεση καταχώρηση στοιχείων όπως ευκαιρίες πώλησης, προσφορές και παραγγελίες, μέσω εύχρηστων διαδικασιών.

Παράλληλα, τα στελέχη της επιχείρησης θα έχουν την δυνατότητα πλήρους διαχείρισης των εκκρεμών ενεργειών τους απ’ όπου κι’ αν βρίσκονται.

Επιγραμματικά, η εφαρμογή «ATLANTIS on ANDROID» περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

Οι Πελάτες μου

 • Πελατολόγιο ή λίστα πελατών για προγραμματισμένη επίσκεψη
 • Βασικά στοιχεία πελάτη
 • Χρηματοοικονομικά στοιχεία πελάτη
 • Υποκαταστήματα
 • Οικονομικά στοιχεία πελάτη
 • Προσφορές & Παραγγελιοληψία
 • Καταγεγραμμένες επικοινωνίες με πελάτες (C.R.M.)

Οι Εκκρεμότητές μου

 • Λίστα των εκκρεμοτήτων του κάθε χρήστη

Στοιχεία Πωλήσεων Επιχείρησης

 • Αριθμητική και γραφική παρουσίαση

Οικονομική Εικόνα Επιχείρησης

 • Αριθμητική και γραφική παρουσίαση

Αναλυτική περιγραφή των δυνατοτήτων της εφαρμογής θα βρείτε ΕΔΩ .

Business On The Go

g1 g2

Λογισμικό φορητής Παραγγελιοληψίας και Τιμολόγησης σε On Line/Real Time αμφίδρομη ενημέρωση με το ERP Atlantis ή σε Off Line λειτουργία με αυτόματα δρομολογημένες διαδικασίες ενημέρωσης.

Κατά περίπτωση οι χρήστες του συστήματος μπορούν να εφοδιαστούν με Φορητά Τερματικά τα οποία δύνανται να έχουν προδιαγραφές σκληρής ή outdoor χρήσης, με Windows Tablets ή ακόμα και με Notebooks/Ultrabooks,  στα οποία θα είναι εγκατεστημένο το λογισμικό φορητής τιμολόγησης.

Στα οχήματα που επιτελούν τις εμπορικές διαδικασίες (πχ φορτηγά xVan) μπορεί να είναι εγκατεστημένος εκτυπωτής τιμολόγησης και αποδείξεων τύπου Laser ή Θερμικός(direct thermal-thermal transfer), ο οποίος ενδέχεται να επικοινωνεί μέσω Wi-Fi ή BlueTooth πρωτοκόλλου με το Φ.Τ. /Windows Tablet/notebook.

Εφόσον επιλεγεί ή υπάρχει διαθέσιμος υφιστάμενος εξοπλισμός που δεν πληροί εγγενώς τα ασύρματα πρωτόκολλα επικοινωνίας υπάρχουν επιλογές τοποθέτησης εξοπλισμού στο όχημα,  ώστε να δημιουργηθούν ασύρματα δίκτυα όπως και printer servers που αποκαθιστούν σταθερή και ασφαλή επικοινωνία μεταξύ των συσκευών μας.

Συνήθως το σύστημα αποτελείται από ένα server(Central Retail Server) και έναν ή περισσότερους Mobile Clients.

O Retail Server αναλαμβάνει την επικοινωνία των Mobile Clients με το Atlantis ERP Back office.

Μεταδίδει τις ενημερώσεις προς τους Mobile Clients (φορητά τερματικά/tablets/notebooks) και ενημερώνει το Atlantis ERP Back office με τα παραστατικά που παρήγαγαν οι Mobile Clients.

Εφόσον είναι ενεργή η σύνδεση, μεταξύ κεντρικού και σημείου πώλησης “on the go” ,  η ροή από τους Mobile Clients προς τον Central Retail Server είναι συνεχής.

Αν η επικοινωνία με το κεντρικό διακοπεί,  το σημείο πώλησης συνεχίζει την παραγωγή παραστατικών και όταν αποκατασταθεί η σύνδεση,  ενημερώνεται το κεντρικό χωρίς παρέμβαση από τον χρήστη.

Το σύστημα επεκτείνεται στην on-line φορητή τιμολόγηση με την προσθήκη ενός Web Server(Atlantis Web Services).

Στην περίπτωση αυτή τα φορητά τερματικά των πωλήσεων έχουν την δυνατότητα με την βοήθεια 3G σύνδεσης να ενημερωθούν από και να ενημερώνουν τον Retail Server , ο οποίος με τη σειρά του ενημερώνει το AtlantiS ERP Back office.

Δεν απαιτούνται διαδικασίες ενημέρωσης με νέα είδη ή νέα barcode.  Κάθε φορά που θα εισάγεται ένα νέο είδος, barcode, τιμή πώλησης, η εφαρμογή των πωλήσεων θα ενημερώνεται αυτόματα.

Κάθε σταθμός εργασίας μπορεί να έχει τις δικές του σειρές παραστατικών και ταμείο καθώς και τρόπους πληρωμής, που καθορίζονται από το κεντρικό.

Τα δικαιώματα των χειριστών καθορίζονται από το κεντρικό (δικαίωμα έκπτωσης, αλλαγής τιμής κλπ).

Υποστηρίζονται Όλες οι τιμολογιακές πολιτικές του Atlantis ERP Back office.

Υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης φωτογραφιών στα είδη, διαχείρισης εξόδων & επιβαρύνσεων.

Οι εκτυπώσεις παραστατικών μπορεί να γίνονται μέσα από φορολογικό μηχανισμό σε Laser , DOT matrix  και θερμικούς εκτυπωτές.

Όταν το σύστημα είναι online υπάρχει δυνατότητα ενσωμάτωσης ειδικών αναφορών του Back office στην εφαρμογή.

Software Support Details

Η TechnoLife από την ίδρυσή της είχε ως φιλοσοφία λειτουργίας την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υποστήριξης στο business λογισμικό. Ο στόχος που τέθηκε εξαρχής ήταν πολύ υψηλός αλλά αποτέλεσε τον κεντρικό άξονα επάνω στον οποίο δομήθηκε το λειτουργικό προφίλ της εταιρίας. Επιθυμούσαμε να παρέχουμε μία διαφορετική εμπειρία υποστήριξης στους πελάτες μας, οι οποίοι μετά την ανάθεση της υποστήριξης λογισμικού στην   TechnoLife  έπρεπε να νιώθουν μηχανογραφικά ασφαλείς, ότι πλέον δεν έχουν λόγο να ανησυχούν γι αυτό τον τομέα της δραστηριότητάς τους.  Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας χρειάζεται να ισχύουν ταυτόχρονα πολλές παράμετροι. Απαιτείται πλήρης και βαθιά γνώση του αντικειμένου που διαπραγματευόμαστε, όχι μόνο του Business ERP λογισμικού αλλά και των εμπορικών, λογιστικών, παραγωγικών διαδικασιών για τις οποίες καλούμαστε να δώσουμε λύσεις και να βελτιστοποιήσουμε μηχανογραφικά.   Απαιτείται επίσης οι άνθρωποι πίσω από το τηλέφωνο να είναι ευγενικοί, υπομονετικοί και έμπειροι στην επικοινωνία για το συγκεκριμένο αντικείμενο, να επιτελούν το έργο τους με ζήλο και υπευθυνότητα. Τέτοιοι είναι οι άνθρωποι της  TechnoLife , είτε είναι πίσω από το τηλέφωνο είτε σε μία συνάντηση για να διευθετήσουν μηχανογραφικά ζητήματα. Με ένα τέτοιο προφίλ στην παροχή υπηρεσιών η  TechnoLife θα υλοποιήσει με επιτυχία μια μηχανογράφηση με απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες αλλά και θα συνεχίσει την υποστήριξη και βελτιστοποίησή της εις το διηνεκές, παρέχοντας στις εταιρίες-πελάτες της μηχανογραφική ηρεμία και ασφάλεια.

Οι τρόποι για την παροχή των υπηρεσιών υποστήριξης είναι πολλοί, είτε με σύμβαση παροχής υπηρεσιών, είτε με προαγορασμένες ώρες υπηρεσιών, είτε με υπηρεσίες παρεχόμενες ανά κλήση. Φυσικά η  TechnoLife  είναι πιστοποιημένο κέντρο υποστήριξης του λoγισμικού της Altec “Altec professional Service Center”

Hardware Support Details

Η τεχνική υποστήριξη της  TechnoLife  στον εξοπλισμό πληροφορικής των πελατών της έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την παροχή υψηλής ποιότητας  συμβουλών και υπηρεσιών μέσα από έναν ανθρώπινο και επικοινωνιακό χαρακτήρα στη σχέση της με τους πελάτες της.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:

i.   τηλεφωνική υποστήριξη

ii.  υποστήριξη με απομακρυσμένη πρόσβαση

iii. υποστήριξη στην έδρα του πελάτη

iv. υποστήριξη του πελάτη και του εξοπλισμού του στην έδρα μας.

v.  συμβουλευτική δραστηριότητα

Οι τεχνικοί της εταιρίας μας ενημερώνονται συνεχώς για τις νέες εξελίξεις στον τομέα της πληροφορικής, του εξοπλισμού και των συστημάτων για να έχουν πάντα επίκαιρη γνώση ώστε να παρέχουν βέλτιστες υπηρεσίες και συμβουλές.

Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης παρέχονται είτε μέσω σύμβασης τεχνικής υποστήριξης, είτε κατ’αποκοπή , κατόπιν κλήσης του πελάτη μας.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για μια πιο λεπτομερή ενημέρωση όσον αφορά επιπλέον πληροφορίες και λεπτομέρειες για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης.

Contact with Techno Life

Αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου
Εφόσον επιλέξατε να συμμετάσχετε στο ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας υποβάλλετε θα παραμείνει στη βάση δεδομένων του MailChimp που μας παρέχει υπηρεσίες μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέχρι να ζητήσετε την κατάργηση από τη λίστα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους διαγραφής που περιέχονται σε οποιαδήποτε ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σας στέλνουμε. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποβάλλετε δεν θα αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων του ιστότοπου. Θα λαμβάνετε περιοδικά ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς με μικρή συχνότητα και για ουσιώδεις λόγους.